Programma's

Veiligheid - De veilige gemeente

Veiligheid - De veilige gemeente

Portefeuillehouders:   Hamming

Doelstelling

Zaanstad wil inwoners, ondernemers en bezoekers een veilige en leefbare omgeving bieden. We willen verloedering of vervuiling, overtredingen, overlast en criminaliteit zoveel mogelijk beperken en jongeren een perspectief bieden. Daarbij streven we naar een goede balans tussen zorg, preventie en repressie. In deze keten werken we nauw samen. We geven hierbij datagericht sturing én zijn ontvankelijk voor verhalen van buiten. We hebben een verbindende rol in diverse beeld- en meningsvorming en benadrukken de betrokkenheid van bewoners bij de eigen veilige en leefbare leefomgeving. We geven goed en gericht uitvoering aan de basistaken, maar willen ook het verschil maken in gebieden, thema’s, (doel)groepen en beleidsfasen, gericht op de meeste impact in de stad, de dorpen, wijken en buurten.

Visie

Samen met onze partners werken we aan een veilig Zaanstad, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor preventie. Als gemeente opereren we nooit alleen binnen veiligheidsthema’s. Zo trekken we binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gezamenlijk op rondom crisisbeheersing en rampenbestrijding. Als gemeente staan we verder in nauw contact met onze andere veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis, Noord-Holland Samen Veilig, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, de Omgevingsdienst en onze buurgemeenten.

We gaan overlast tegen. We zorgen voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is en dragen zorg voor een veilig werk-, ondernemers- en bijvoorbeeld ook sportklimaat. De gemeente treedt daadkrachtig op bij overtredingen, vooral op concrete situaties op het water, op straat, bij inwoners thuis of bij ondernemers, maar juist ook ernstiger en minder zichtbare vormen van criminaliteit: van cybercrime en polarisatie tot huiselijk geweld en intimidatie. De prioriteiten voor de inzet worden bepaald in het handhavingsplan. De gemeente zet met toezicht en handhaving in op deze overlast, onder andere in Peldersveld/Poelenburg en Saendelft.

Om te voorkomen dat jongeren al op jonge leeftijd overlastgevend gedrag vertonen en/of strafbare feiten plegen, geven we samen met partners uit het onderwijs, de (jeugd)zorg en het veiligheidsdomein een integrale, preventieve aanpak van risicovolle jeugd vorm. De gemeente kent zowel individuele als groepsgerichte aanpakken, die gericht zijn op het voorkomen van afglijden richting criminaliteit en het creëren van een gezonde thuis-, school- en werksituatie.

Georganiseerde misdaad en ondermijning zijn een bedreiging voor de rechtsstaat en het economische en maatschappelijke verkeer. De verleiding van snel geld en status is groot, waardoor sommige mensen het belang van een opleiding en regulier werk niet meer zien. Mensen die betrokken raken, lopen ook het risico slachtoffer te worden van overlast, dwang, dreiging en geweld. Juist de bewoners in kwetsbare wijken lopen een groot risico. Als medeplichtige én als slachtoffer. Bewustwording, voorlichting en opleiding kunnen preventief werken.

.

Wat dragen andere begrotingsprogramma’s bij aan dit programma

Verstedelijking : in de opgave is het doel een schoon, heel en veilige woon- en leefomgeving te maken. Dit draagt bij aan een veilige omgeving en veilig gevoel.

Kansengelijkheid : de focus ligt op preventie. We investeren in onderwijs, het tegengaan van armoede, de openbare ruimte en toegankelijke voorzieningen. Kansrijke factoren om zo jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast tegen te gaan.

Economie, kunst en cultuur : als jongeren meer, en beter perspectief hebben op werk - inclusief stageplekken en leer-/werkplaatsen - draagt dat bij aan meer veiligheid.

Gezondheid ; we richten ons op het bieden van ondersteuning van en begeleiding aan kwetsbare groepen. Dit kan bijdragen aan meer veiligheid; denk aan het tegengaan geweld in de thuissituatie, begeleiding van mensen met een drugsverslaving, ondersteuning van jongeren met ernstige gedragsproblemen, opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn.

Duurzaamheid : we geven veel aandacht aan klimaatadaptatie. Het tegengaan van hittestress en voorkomen van ‘natte voeten’ draagt bij aan de veiligheid van de inwoners van de gemeente Zaanstad.

Samen werken aan Zaanstad : we stellen dat we in Zaanstad als een inclusieve organisatie geen racisme, straatintimidatie en discriminatie accepteren. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En zich veilig voelen in Zaanstad, ongeacht gender, leeftijd, geloof, culturele identiteit of seksuele oriëntatie.

Producten, indicatoren en speerpunten

Lasten & baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

26.616

3,9 %

Baten

645

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51