Bijlagen

Subsidies

Subsidies

Programma / Omschrijving

Product / Doel subsidie t.b.v. programma

Subsidie-regeling

Begroting 2023

Bedrag 2023

Ontvanger

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1. Kansengelijkheid- de evenwichtige gemeente

Kinderopvang

Stimuleren doorlopende leerlijn en betere aansluiting op onderwijs, voorkoming van onderwijsachterstanden (peuterspelen)

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstandenbeleid

599

599

Divers

639

639

639

Realiseren van verbindingen tussen onderwijs (Primair en Voortgezet) en de Jeugdteams

ASV/begrotingssubsidie

274

274

Samenwerkingsverband Zaanstreek

274

274

274

Onderwijs achterstandbeleid

Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstandenbeleid

4.694

4.694

Kinderopvangorganisaties

4.694

4.694

4.694

Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstandenbeleid

539

539

Divers

539

539

539

Verminderen onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar

Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen en onderwijsachterstandenbeleid

2.095

2.095

DIvers

2.095

2.095

2.095

Economisch beleid

Parkmanagement

ASV/begrotingssubsidie

39

39

Stg. Parkmanagement

39

39

39

Binnenstadmanagement

ASV/begrotingssubsidie

34

34

Stg. Binnenstadmanagement

34

34

34

Bedrijveninvesteringszone

begrotingssubsidie

186

186

Stg. BIZ Stadshart

186

186

186

Armoedebestrijding

Bevorderen zelfredzaamheid

ASV/begrotingssubsidie

83

83

Stg.Leer geld

83

83

83

 Totaal

8.543

8.543

8.583

8.583

8.583

2. Verstedelijking- de leefbare gemeente

Monumenten en archeologie

Diverse monumenten - participatie erfgoed

Subsidiereg. Instandhouding

183

183

Divers

183

183

183

Erfgoed Zaanstad 2012

GAF

Stimuleren van woningeigenaren om funderingsherstel te laten verrichten

Subsidieregeling funderings-

259

259

Divers

259

259

259

herstel

Groen & speelplaatsen

Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark

ASV/begrotingssubsidie

308

89

Stg. Wilhelminapark

89

89

89

Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans

ASV/begrotingssubsidie

212

Stg. Zaanse Schans

212

212

212

Bijdragen aan het onderhoud van Agathepark

ASV/begrotingssubsidie

7

Stg. Agathepark

7

7

7

Bijdragen aan het onderhoud van de Nauernase Venen

ASV/begrotingssubsidie

23

23

Landschap NH

23

23

23

Begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

Begraven en begraafplaatsen

Natuur- en Milieueducatie

Stg. Natuur- en Milieueducatie

ASV/begrotingssubsidie

484

478

Stg. Natuur- en Milieueducatie

478

478

478

Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu

ASV/begrotingssubsidie

6

Stg. Natuur- en Milieued

6

6

6

Totaal

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

4. Gezondheid- de gezonde gemeente

Maatsch.opvang/verslavingszorg

Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen

ASV/begrotingssubsidie

3.130

270

Stg. Parnassia Groep

270

270

270

Activiteiten GGZ/team bemoeizorg

ASV/begrotingssubsidie

160

GGD Z'streek/W'land           

160

160

160

GGZ in de wijk

ASV/begrotingssubsidie

432

Stg. Parnassia Groep

432

432

432

50

GGD Z'streek/W'land           

50

50

50

Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie

ASV/begrotingssubsidie

2.218

Leger des Heils

2.218

2.218

2.218

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Subsidieregeling Regiovisie Zaanstreek Waterland Geweld in afhankelijk heidsrelaties  

2.470

1.982

Blijf Groep

1.982

1.982

1.982

165

Reclassering Nederland

165

165

165

131

SMD Z’streek/W’land

131

131

131

124

GGD Z’streek/W’land

124

124

124

68

HVO Querido

68

68

68

Ov. taken Wmo (wijkbewoner)

Ondersteunen van bewoners met een beperking i.h.k.v. de Wmo

ASV/begrotingssubsidie

1.440

1.100

MEE Amstel en Zaan

1.100

1.100

1.100

279

RCO De Hoofdzaak

279

279

279

26

Surant Buiten RIC

26

26

26

13

VOAZ

13

13

13

4

MOE

4

4

4

12

Odibaan

12

12

12

6

Stichting Eigen Plan

6

6

6

Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten

ASV/begrotingssubsidie

29

29

Slachtofferhulp Nederland

29

29

29

Opvoedingsondersteuning

Specialistische.ambulante jeugdhulp

ASV/begrotingssubsidie

253

253

Stg. Altra

253

253

253

Jongerenwerk

ASV/begrotingssubsidie

29

29

Stg. Halt

29

29

29

Sportvoorzieningen

Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties

Subsidieregeling Meedoen

556

556

Divers

556

556

556

in Sport

Sporthallen

Sportvoorzieningen

ASV/begrotingssubsidie

69

54

stg. Beheer en expl

54

54

54

.Volleyhal / Zaanl. West

ASV/begrotingssubsidie

15

Omniver.Theresia

15

15

15

Impuls breedtesport

Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten

Subsidieregeling Meedoen

12

12

Divers

12

12

12

in Sport

Sportbeleid

Topsportevenementen

ASV/begrotingssubsidie

86

86

Divers

86

86

86

Totaal

8.074

8.074

8.074

8.074

8.074

5. Economie kunst en cultuur- de welvarende stad

Maatschappelijke initiatieven

Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een sociale, veilige, gezellige, groene of gezonde buurt, wijk, stad of dorp

Subsidieregeling matchfunding

125

125

Divers

125

125

125

Stimuleren van maatschappelijke initiatieven en activiteiten van vrijw.(organisaties) die bijdragen aan de opgaven van de Zaanse wijken/de stad en het stimuleren van partnerschap tussen de gemeente en inwoners

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven

125

125

Divers

125

125

125

Ondersteunen van initiatieven van jongeren

ASV/begrotingssubsidie

189

189

Stg. RAAZ

189

189

189

Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

Subsidieregeling Buurthuizen

745

745

Divers

745

745

745

Ondersteunen van vrijwillige inzet , uitvoering van Zaankanters voor elkaar

ASV/begrotingssubsidie

552

552

SMD Z'streek/W'land

552

552

552

Musea

Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis

ASV/begrotingssubsidie

1.665

40

Honig Breethuis

40

40

40

Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM

ASV/begrotingssubsidie

1.580

Zaans Museum

1.580

1.580

1.580

Beheer gemeent.collectie

ASV/begrotingssubsidie

13

Zaans Museum

13

13

13

Monet atelier

ASV/begrotingssubsidie

32

 Stg. Monet

32

32

32

Bibliotheken

Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren

ASV/begrotingssubsidie

3.331

3.228

de Bieb

3.228

3.228

3.228

Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet)

ASV/begrotingssubsidie

103

De Orkaan

103

103

103

Podiumkunsten

Aanbieden van kwaliteitsfilms

ASV/begrotingssubsidie

3.765

199

Filmtheater de Fabriek

199

199

199

Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk.

ASV/begrotingssubsidie

3.060

Het Zaantheater

3.060

3.060

3.060

School/pop- en cultuurpodium

ASV/begrotingssubsidie

506

de Flux

506

506

506

Cultuurparticipatie

Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/

ASV/begrotingssubsidie

3.041

2.149

Fluxus

2.149

2.149

2.149

cultuureducatie in vrije tijd/cultuuredcuatie in en om school

Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen

ASV/begrotingssubsidie

46

Divers

46

46

46

Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org.

Subsidieregeling Amateur- kunst

271

Divers

271

271

271

en kleine culturele instellingen

Evenementen Zaanstad

Diverse evenementen (groot)

Subsidieregeling Evene- menten

344

Divers

344

344

344

Znstad 2017

Diverse evenementen (klein)

Subsidieregeling Evene- menten

41

Divers

41

41

41

Znstad 2017

Roze Zaterdag

ASV/begrotingssubsidie

190

0

700

0

50 jaar Zaanstad

ASV/begrotingssubsidie

0

600

0

0

Sail 2025

ASV/begrotingssubsidie

0

0

300

0

Overig kunst en cultuur

Overig

ASV/begrotingssubsidie

225

7

Uitleenfaciliteit Kleurrijk

7

7

7

ASV/begrotingssubsidie

22

Grote Weiver

22

22

22

ASV/begrotingssubsidie

149

Theatermijn

149

149

149

ASV/begrotingssubsidie

47

Babel

47

47

47

Totalen

13.763

13.763

14.173

14.578

13.573

6 Veiligheid- de veilige gemeente

7. Samenwerken aan Zaanstad

Voorkomen en bestrijden van discriminatie

ASV/begrotingssubsidie

197

133

Bureau discriminatiezaken ZW

133

133

133

64

Overig

64

64

64

Totaal

197

197

197

197

197

Totalen

31.834

31.834

32.284

32.684

31.684

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51