Bijlagen

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor claims van derden afgesloten. Als gevolg van enkele grote schadeclaims in het verleden (onder andere het brugongeval) is de premie na de laatste Europese aanbesteding van 2018 op 2019 met ruim een ton gestegen. Tot 2022 kon deze hogere premie nog worden opgevangen in andere budgetten. Dit lukt niet meer (€ 0,1 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

100

0

100

100

100

100

Subtotaal journaal

100

0

100

100

100

100

Toename structurele kosten Dierenwelzijn

Stichting Dierenzorg Zaanstreek voert voor ons een aantal wettelijke taken uit op het gebied van dierenwelzijn. Conform overeenkomst is sprake van een jaarlijkse bijdrage en een nacalculatie afhankelijk van gerealiseerde kosten. Deze nacalculatie staat niet begroot, maar de ervaring over de afgelopen drie jaar laat zien dat dit structurele kosten zijn. Tevens is er een toename zichtbaar van kosten in relatie tot ganzen en eenden overlast. Middels deze mutatie worden deze jaarlijkse lasten begroot ad € 0,01 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

3

Duurzaamheid

15

0

15

15

15

15

Subtotaal journaal

15

0

15

15

15

15

Jeugdzorg hogere prijsindexatie OVA

De indexering van de personele kosten in de jeugdzorg gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA index wordt vastgelegd in de contracten en aanbestedingsdocumenten. De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. De definitieve OVA 2022 is vastgesteld op 4,42% terwijl wij in de Kaderbrief rekening hebben gehouden met een index van 3,87%. Daarnaast is de voorlopige OVA 2023 berekend op 3,72% tegenover de 3,21% gemeentelijke indexatie bij de Kaderbrief. De hogere OVA indices 2022 en 2023 leiden tot € 0,6 mln. structureel hogere kosten. De zorgaanbieders en het stedelijk  jeugdteam hebben aangegeven dat de nieuwe CAO afspraken voor de jeugdzorg hoger zijn dan de OVA en ze zijn ook met terugwerkende kracht vanaf 2021. Voor nu gaan we uit van de OVA maar we moeten wel de financiële consequenties voor aanbieders en jeugdteam in beeld houden.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

600

0

600

600

600

600

Subtotaal journaal

600

0

600

600

600

600

Doelgroepenvervoer hogere prijsindexatie NEA

De door de gemeente vastgestelde prijsindexatie bedraagt 3,21%. De tarieven doelgroepenvervoer worden echter geïndexeerd met de NEA-index. Voor 2023 bedraagt de verwachte NEA-index 8%. Dit verschil leidt tot een stijging van de lasten doelgroepenvervoer met 230k in 2023 en verder.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

225

0

225

225

225

225

4

Gezondheid

5

0

5

5

5

5

Subtotaal journaal

230

0

230

230

230

230

Wmo hogere prijsindexatie OVA

Met betrekking tot de indexering van de Wmo-tarieven/kosten zijn met de aanbieders contractuele afspraken gemaakt. De indexering wordt gebaseerd op het percentage Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en de Consumentenprijsindex (CPI). De OVA en CPI worden berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Voor de tarief/kostenberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert (meestal in maart) in het Centraal Economisch Plan. De definitieve OVA en CPI 2022 zijn vastgesteld op 4,42 resp. 6,3% terwijl wij in de Kaderbrief rekening hebben gehouden met een index van 3,87 resp. 1,83%. Daarnaast zijn de voorlopige OVA en CPI 2023 berekend op 3,72 resp. 2,52% tegenover de 3,21% gemeentelijke indexatie bij de Kaderbrief. De hogere OVA en CPI indices 2022 en 2023 leiden tot € 0,7 mln. structureel hogere uitgaven.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

700

0

700

700

700

700

Subtotaal journaal

700

0

700

700

700

700

Arbodienst en verzuimpreventie

In het kader van verzuimpreventie wordt gebruik gemaakt van een arbodienst. Bij de nieuwe aanbesteding van de arbodienst blijkt dat de tarieven zijn gestegen waardoor een verhoging van het budget onvermijdelijk is (€ 0,03 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

34

0

34

34

34

34

Subtotaal journaal

34

0

34

34

34

34

Eigen risicodragerschap WGA

Gemeente Zaanstad is sinds 1 juli 2019 eigen risicodrager voor de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA, onderdeel van de WIA). In 2019 is op basis van een scenarioberekening met ingang van 2020 € 0,16 mln. begroot om deze kosten op te kunnen vangen. Gezien het actuele hoge langdurige verzuim en het aantal medewerkers hiervan dat naar verwachting een WIA-beschikking zal ontvangen, is het noodzakelijk het budget voor 2023 en 2024 te verhogen met € 0,1 mln. naar € 0,26 mln. In 2024 volgt een evaluatie voor de jaren 2025 en verder.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

100

0

100

100

0

0

Subtotaal journaal

100

0

100

100

0

0

Eigenrisicodragerschap ziektewet

Gemeente Zaanstad is verplicht eigen risicodrager voor de eerste twee jaar ziekte van haar werknemers. Omdat de kosten achterbleven op het budget is dat budget met ingang van 2019 structureel met  € 0,05 mln. verlaagd naar € 0,03 mln. Sindsdien zijn de kosten jaarlijks echter jaarlijks hoger dan begroot. Ook in 2022 zal dit het geval zijn. Het  budget wordt structureel opgehoogd met € 0,03 mln. naar € 0,06 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

32

0

32

32

32

32

Subtotaal journaal

32

0

32

32

32

32

Doorschuif BTW

Met ingang van 2015 ontving gemeente Zaanstad van de VNG zogenaamde “Doorschuif BTW”. Het bedrag varieerde jaarlijks, maar bedroeg gemiddeld zo’n € 0,05 mln. Met ingang van 2017 zijn we deze € 0,05 mln. structureel gaan begroten op de post onvoorzien. Met ingang van 2018 stopte deze ontvangst weer. De teruggave “Doorschuif BTW” zat vanaf dat jaar versleuteld in het gemeentefonds. De begrote inkomsten zijn ten onrechte in de begroting blijven staan. Bij deze wordt dit alsnog gecorrigeerd (€ 0,05 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

0

53

53

53

53

53

Subtotaal journaal

0

53

53

53

53

53

Rente

De marktrente is gestegen. Daarom hebben we onze parameters voor de lange rente naar boven bijgesteld tot 2,5 % in 2023 en 4 % in 2026 op basis van de rentestanden eind augustus 2022 van de 10-jaars fixed geldleningen. Bij de kadernota gingen we nog uit van percentages die 1 % daaronder lagen. Ook bij de korte rente zien we een stijging en deze wordt geraamd op 0,5 % voor 2023 oplopend tot 1,5 % in 2025 en 2026.Het effect op de begroting is een nadeel van € 0,48 mln. in 2023 tot € 3,47 mln. in 2026.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

478

0

478

1.625

1.993

3.475

Subtotaal journaal

478

0

478

1.625

1.993

3.475

Gemeentefonds meicirculaire 2022

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

70

0

70

71

72

75

4

Gezondheid

1.392

0

1.392

1.358

644

236

6

Veiligheid

84

0

84

84

0

0

8

Financiën

0

-10.960

-10.960

-10.050

-7.775

3.903

98

58

0

58

58

58

58

Subtotaal journaal

1.604

-10.960

-9.356

-8.479

-7.001

4.272

Actualiseren kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten n.a.v. de meerjaren investeringsplanning.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

601

-716

-114

31

370

-211

2

Verstedelijking

-619

109

-510

-9

132

188

3

Duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

4

Gezondheid

-153

0

-153

-827

311

342

5

Economie, kunst & cultuur

0

0

0

0

0

0

6

Veiligheid

-10

0

-10

28

28

27

7

Samen werken aan Zaanstad

-474

0

-474

-237

169

209

8

Financiën

118

0

118

-89

-445

-250

Subtotaal journaal

-537

-607

-1.143

-1.104

564

305

WMO volumegroei en verzilveringspercentage begeleiding WMO

In 2022 ontstaat bij de WMO een voordeel op begeleiding als gevolg van lagere volumegroei en een lager verzilveringspercentage. Dit voordeel van € 0,64 mln. is structureel en werkt naar verwachting door vanaf 2023.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

-639

0

-639

-639

-639

-639

Subtotaal journaal

-639

0

-639

-639

-639

-639

Indexering onderwijsh en sport investeringen

Investeringen worden geindexeerd op prijspeil 1 jan 2023. Voor twee investeringen bij onderwijs en een investering bij Sport is aanvullende indexering nodig, zodat er voldoende krediet is om in het 1e halfjaar van 2023 te kunnen aanbesteden.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

0

0

0

37

37

37

4

Gezondheid

0

0

0

4

4

4

Subtotaal journaal

0

0

0

41

41

41

Subtotaal Autonome ontwikkelingen

2.716

-11.514

-8.797

-6.692

-3.278

9.218

Begrotingsbijstellingen

Onderwijshuisvesting OHP aanvragen 2023

Schoolbesturen kunnen in het kader van zorgplicht aanvragen indienen met betrekking tot onderwijshuisvesting (OHP aanvragen). Er is een aanvraag ingediend door Agora voor het herstellen van een constructiefout bij een schoolgebouw. Deze aanvraag wordt in behandeling genomen en in het najaar wordt hierover een besluit genomen.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

70

0

70

0

0

0

Subtotaal journaal

70

0

70

0

0

0

Herindeling formatie beheer Riolen

Als gevolg van meer ketensamenwerking, complexere meldingen, natuurlijk verloop en de digitalisering van werkprocessen riolen wordt met deze begrotingsbijstelling de formatie functioneel anders ingedeeld. Hierdoor vallen de lasten lager uit (-€ 0,05 mln.). Deze besparing wordt verwerkt in het tarief (€ 0,05 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

0

48

48

48

48

48

98

-48

0

-48

-48

-48

-48

Subtotaal journaal

-48

48

0

0

0

0

Uitbreiding capaciteit inzamelen grof huishoudelijk afval (alles in 1 hand)

Ten opzichte van de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor alles in 1 hand is een sterke toename zichtbaar van aantallen meldingen en tonnages in te zamelen grof huishoudelijk afval (een stijging van 30-40% over de jaren 2020 en 2021).Omdat nog geen goed zicht is of de toename een structureel karakter heeft of mogelijk in 2023 weer zal teruglopen is er extra inzet nodig van minimaal 2 fte om de dienstverlening te kunnen handhaven (€ 0,1 mln.). Om de flexibiliteit te behouden bj een eventeule afschaling wordt er 1 fte extern ingehuurd. Bij de Voorjaarsnota 2023 zal mogelijk verdere bijstelling plaatsvinden op basis van meldingen en verwerkte hoeveelheden. Deze extra kosten gaan ten laste van de tarieven afvalstoffenheffing (-€ 0,1 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

3

Duurzaamheid

0

-100

-100

-100

-100

-100

98

100

0

100

100

100

100

Subtotaal journaal

100

-100

0

0

0

0

Prijsindex exploitatie Riolen

In 2021 is sprake geweest van forse prijsstijgingen. Dit heeft op enkele posten in de gemeentebegroting een groot nadelig effect. Een groot effect zien we bij de inkopen en aanbestedingen in de openbare ruimte. Het budget hiervoor wordt jaarlijks geïndexeerd met de standaard prijsindexatie voor de begroting. Het onderhoud van de openbare ruimte valt onder de GWW-sector. De werkelijk prijsstijging in de GWW-sector is in 2021 beduidend hoger geweest (7,27%) ten opzichte van wat begroot is. Om het onderhoudsniveau van de riolen te laten handhaven is een bedrag van € 0,17 mln. nodig. Deze extra kosten gaan ten laste van de tarieven rioolheffing (-€ 0,17 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

173

-173

0

0

0

0

Subtotaal journaal

173

-173

0

0

0

0

Prijs-, loon- en subsidieindexatie

Prijs-, loon- en subsidie indexatie voor de primitieve begroting 2023. Ten opzichte van de kaderbrief zijn de gehanteerde percentages niet gewijzigd en zijn gebaseerd op de CPB publicatie van maart 2022. De prijsindexatie bedraagt 2,3%. De loonindexatie bedraagt 3,6% en de toegepaste subsidie indexatie is 3,21%.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

1.204

-17

1.186

1.153

1.153

1.160

2

Verstedelijking

435

-11

424

417

405

403

3

Duurzaamheid

174

0

174

176

175

180

4

Gezondheid

4.137

-4

4.133

4.132

4.133

4.131

5

Economie, kunst & cultuur

430

-4

426

420

420

420

6

Veiligheid

467

-18

450

450

450

450

7

Samen werken aan Zaanstad

1.309

-17

1.292

1.295

1.298

1.295

8

Financiën

-9.377

-1.058

-10.435

-10.391

-10.375

-10.381

98

3.896

-525

3.372

3.362

3.410

3.410

99

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

2.675

-1.654

1.021

1.013

1.070

1.068

Kostenstijging in relatie tot afvalstoffenheffing

In relatie tot de afvalstoffenheffing wordt een kostenstijging verwacht van ca. € 1,71 mln. De specifieke kosten en het effect op de afvalstoffenheffing worden nader uitgewerkt bij de begroting en dit zal worden toegelicht in het tariefvoorstel afvalstoffenheffing.Het effect op de afvalstoffenheffing wordt vooralsnog ingeschat op een toename van het tarief met € 22,- tot € 27,-.Van deze € 1,71 mln. is € 0,31 mln. verwerkt in twee andere mutaties, namelijk € 0,1 mln. met betrekking tot toename grof huishoudelijk afval en € 0,21 mln. met betrekking tot de GFT-e zomerroute en een technische correctie i.r.t. elektronisch afval.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

3

Duurzaamheid

1.399

-1.399

0

0

0

0

Subtotaal journaal

1.399

-1.399

0

0

0

0

Wet Open Overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO)  in werking getreden. Met de beschikbaar gestelde middelen worden de organisatie en het proces ingericht. Gebleken is dat de beschikbaar gestelde, tijdelijke middelen niet in lijn lopen met de gewenste inzet.De totale beschikbare middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 zijn € 1,73 mln. De totale lasten voor de inrichting van de organisatie en het proces voor de jaren 2022 tot en met 2027 worden begroot op € 1,79 mln. Dit leidt tot onder en overschrijdingen over de jaren 2022 tot en met 2027. Over deze jaren zullen de totale lasten € 0,1 mln. hoger uitvallen. Er zijn geen middelen beschikbaar om de kosten voor de verbonden partijen dekken. In 2022 zal in samenspraak met uw Raad de ambitie voor de WOO worden aangescherpt. Daaruit zal een nieuwe kostenraming volgen.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

13

0

13

-19

-59

-84

98

43

0

43

43

43

43

Subtotaal journaal

56

0

56

24

-16

-41

Overhead tarief

Zaanstad hanteert een overhead tarief (op uurtarieven) waarmee de kosten voor huisvesting, directie en bedrijfsvoering middels integrale kostentoerekening  worden doorbelast aan de gebruiker/ afnemer van de producten. Het overhead tarief wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de externe tarieven zoals leges en heffingen, maar ook toegerekend aan grondexploitaties en investeringsprojecten waar een integrale kostprijs wordt gehanteerd. De financiële consequenties van het nieuwe overhead tarief worden structureel verwerkt in de Begroting 2023 en leiden tot een voordeel op de Algemene Middelen. In de huidige situatie zijn er in de organisatie drie overhead tarieven. Omdat gemeenten sinds de laatste vaststelling van het overhead tarief conform het BBV verplicht zijn geworden alle overhead te verantwoorden op het taakveld overhead wordt met ingang van 2023 één tarief gehanteerd, dat daardoor stijgt van € 30,81 naar € 41,88.Naast de stijging van het overhead tarief (prijs-effect) wordt ook verwacht dat het aantal gemaakte uren waar het tarief op van toepassing is zal stijgen als gevolg van toenemende subsidie- en grex projecten (hoeveelheids-effect).Een deel van de toegenomen baten vanuit uren x tarief zal in de bedrijfsvoering benut worden voor extra groei van de ondersteuning (-€ 0,24 mln.), het restant komt ten gunste van de algemene middelen (-€ 1,12 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

243

-1.361

-1.117

-1.117

-1.117

-1.117

99

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

243

-1.361

-1.117

-1.117

-1.117

-1.117

ICT-ondersteuning hybride werken

Sinds de corona crisis is het hybride werken wereldwijd een maatschappelijke trend geworden die niet meer weg is te denken. Vanuit de gemeente worden medewerkers hierin ondersteund door middel van het beschikbaar stellen van thuiswerk-apparatuur en de daarmee gepaard gaande hulp op afstand (€ 0,1 mln. voor 2 fte). Tevens is het stadhuis waar nodig voorzien van  audiovisuele voorzieningen (€ 0,1 mln.). Dit werd de afgelopen twee jaar gedekt uit de coronareserve. Deze dekking is echter vervallen, terwijl de vraag om hybride te kunnen werken onverminderd blijft bestaan en inmiddels als belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

200

0

200

200

0

0

Subtotaal journaal

200

0

200

200

0

0

Verdeling algemene uitkering Actieplan Pact Poelenburg

Vanuit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds in 2021 is twee maal € 0,31 mln. ontvangen voor Pact Poelenburg. Abusievelijk zijn deze beide bedragen in 2022 begroot, waar één maal € 0,31 mln. in 2023 begroot had moeten worden. Dit wordt hierbij gecorrigeerd via de reserve Budgetoverhevelingen.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

313

0

313

0

0

0

8

Financiën

0

-313

-313

0

0

0

Subtotaal journaal

313

-313

0

0

0

0

Opvang dak- en thuislozen

De gemeente Zaanstad heeft op grond van de Daklozentelling (december 2019) en de registratie van de daklozen die gebruik maakten van de noodopvang gedurende de Corona-maatregelen inzicht gekregen in de aard en omvang van de dak- en thuislozen populatie in de Zaanstreek. Op grond van deze inzichten is een plan van aanpak opgesteld om een vernieuwing van de Maatschappelijke Opvang te bewerkstelligen (september 2020). Deze vernieuwing houdt in dat de opvang voor personen die snel kunnen doorstromen wordt gescheiden van de opvang van personen die daar langer over doen. Als gevolg van beide ontwikkelingen nemen de kosten van Maatschappelijke Opvang toe. De gemeente Zaanstad is als centrumgemeente op grond van de Wmo verplicht om Maatschappelijke Opvang als voorziening te bieden.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

350

0

350

350

350

350

Subtotaal journaal

350

0

350

350

350

350

Verbouwing wijkteam Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk

De verhuizing naar en aanpassing van de nieuwbouwlocatie van het wijkteam Nieuw West, Westerkoog, Rooswijk zal ongeveer € 0,15 mln. bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op eerdere reeds afgeronde verbouwingen/verhuizingen. Deze uitgave is noodzakelijk omdat de huidige locatie gesloopt gaat worden. Het college heeft al akkoord gegeven op het ruimtelijk plan voor de nieuwbouwlocatie en het voorstel voor tijdelijke huisvesting van het Sociaal wijkteam, buurtcentrum de Vuister en sportschool Westerkoog sport.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

0

0

0

0

150

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

150

0

Balkenhaventerrein

In het langlopende dossier Balkenhaventerrein/Hemkade wordt een pre-prioritair raadsbesluit voorbereid . Er komt een gebiedsvisie Bakenhaventerrein waarbij er een investering € 0,26 mln. wordt gedaan en er wordt een inrichtingsplan opgesteld van € 0,08 mln. (exploitatie). Met deze oplossing verwachten we een duurzaam resultaat.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

75

0

75

0

0

0

Subtotaal journaal

75

0

75

0

0

0

Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme

Dit betreft het overzetten van het bestaande materiële budget van € 0,07 mln. van cultuurparticipatie, monumenten en toerisme (allen van € 0,23 mln.) voor een junior accountmanager, met als doel om uitvoeringscapaciteit op deze thema’s te versterken.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

-22

0

-22

-22

-22

-22

5

Economie, kunst & cultuur

-45

0

-45

-45

-45

-45

98

67

0

67

67

67

67

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Exploitatiekosten nieuwbouw zwembad De Slag

Voor het nieuwe te bouwen zwembad De Slag is exploitatiebudget geraamd ( € 0,23 mln.) vanaf 2022. Het nieuwe zwembad wordt verwacht gereed te komen in eerste kwartaal  2025.  Er worden voor het langer openhouden van de huidige Slag voor alsnog geen  extra kosten verwacht. Daarom kunnen de begrote bedragen voor 2023 en 2024 vervallen (€ -0,23 mln. per jaar).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

-230

0

-230

-230

0

0

Subtotaal journaal

-230

0

-230

-230

0

0

Actualisatie salarisbegroting

Het uitgangspunt van de salarisbegroting zijn de feitelijke salariskosten in het begrotingsjaar. Het saldoneutrale financieel effect van de toelagen, onregelmatigheidstoeslag/wachtdienst en inschaling wordt door middel van deze begrotingswijziging verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

-375

0

-375

-11

0

0

98

-1.141

0

-1.141

0

0

0

Subtotaal journaal

-1.516

0

-1.516

-11

0

0

Overbruggingsopvang

In overbruggingswoningen worden gezinnen die geen vaste woon-of verblijfplaats hebben, en daardoor in een crisissituatie verkeren, kortdurend opgevangen om deze tijdelijke crisissituatie te doorbreken. Deze gezinnen komen niet in aanmerking voor reguliere opvang, omdat deze opvang niet passend blijkt voor deze groep (vaak opvang van vrouwen met kinderen) zonder complexe problematiek, echter wel dakloos en met perspectief om binnen een korte periode zelfstandig te kunnen wonen met of zonder begeleiding. Deze personen komen in aanmerking voor een woonurgentie, maar deze woning komt pas na 6-9 maanden beschikbaar. Op grond van de Wmo is de gemeente Zaanstad verplicht om passende opvang te bieden. Overbruggingswoningen werden tot en met 2022 uit Slim Investeren bekostigd, echter het budget Slim Investeren is geen budget voor structurele uitgaven.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

150

0

150

150

150

150

Subtotaal journaal

150

0

150

150

150

150

Onderhoud bewegbewijzering Toerisme

Als gevolg van de uitvoeringsagenda Toerisme en het genomen raadsbesluit 2018/11257 is er geinvesteerd in betere bewegwijzering binnen Zaanstad om het toeristisch aanbod zichtbaarder te maken. Om de zichtbaarheid van het toeristisch aaanbod en de kwaliteit van de bewegwijzering te behouden, is onderhoud noodzakelijk. Er is nog geen budget (€ 0,025 mln.) beschikbaar in de begroting voor het onderhoud van de toeristische bewegwijzering.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

5

Economie, kunst & cultuur

25

0

25

25

25

25

Subtotaal journaal

25

0

25

25

25

25

Omgevingswet

De legesbaten zijn in 2023 naar verwachting per saldo € 1,41 mln. hoger dan in 2022. Dit is met name te verklaren door de (per saldo) extra activiteiten in het voortraject van vergunningverlening: vooroverleg, intake- en omgevingstafels.De lasten zijn in 2023 naar verwachting € 0,94 mln. hoger dan in 2022. Dit is met name te verklaren door de extra benodigde capaciteit (5,9 FTE) in het voortraject, welke  geheel vanuit de specifieke leges voor het voortraject  worden gedekt (€ 0,84 mln.). Hier is de hogere overhead ook bij inbegrepen. Verder wordt nog € 0,10 mln. aan (meer)kosten ketenpartners verwacht voor het voortraject.Per saldo wordt een voordeel van € 0,47 mln. gepresenteerd. (€ 1,41 mln. -/- € 0,94 mln.)Hier staat in totaal € 0,9 mln. aan kosten tegenover die extracomptabel aan de leges worden toegerekend en elders in de begroting worden verantwoord. Het betreft € 0,4 mln. aan hogere kosten overhead (prijsverschil), € 0,3 mln. aan hogere salarislasten vanwege 3,6% loonindexatie en € 0,2 mln. aan lasten milieuleges die in de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst zijn opgenomen. In zijn totaliteit voor Hoofdstuk 2 van de legesverordening een nadeel van -/- € 0,4 mln. De kostendekkendheid 2023 neemt hierdoor af tot 94,5% (100% in 2022).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

6

-1.413

-1.407

-1.407

-1.407

-1.407

6

Veiligheid

361

187

548

548

548

548

7

Samen werken aan Zaanstad

394

0

394

394

394

394

Subtotaal journaal

762

-1.226

-464

-464

-464

-464

Coalitieakkoord: Hondenbelasting

In de kaderbrief 2022 is een stelpost opgenomen voor € 0,5 mln. voor het afschaffen van de Hondenbelasting In deze begrotingswijziging wordt deze stelpost verwerkt in begroting.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

-54

65

11

11

11

11

Subtotaal journaal

-54

65

11

11

11

11

Indexatie VRZW

De VRZW hanteert bij het indexeren van de gemeentelijke bijdrage een lager indexpercentage (1,6%) dan Zaanstad (3,24%). Dit resulteert in een lagere gemeentelijk bijdrage dan begroot (- € 0,2 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

6

Veiligheid

-200

0

-200

-200

-200

-200

Subtotaal journaal

-200

0

-200

-200

-200

-200

Leges Glazenwassers

De verwachte legesopbrengsten voor vergunningen die verstrekt worden aan bedrijven in de glazenwassersbranche worden per 2024 structureel afgeraamd (€ 0,12 mln.). De geldigheidsduur van een vergunning zal 5 jaar zijn. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota/Begroting 2024 worden de leges voor Glazenwassers zullen de legesopbrengsten opnieuw worden bepaald.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

5

Economie, kunst & cultuur

0

0

0

119

119

119

Subtotaal journaal

0

0

0

119

119

119

Toeristenbelasting

Als gevolg van de Corona pandemie is het toerisme ingezakt. De verwachting is dat het toerisme in 2023 nog niet op het niveau van voor de pandemie zal zijn. De baten toeristenbelasting zullen naar verwachting 25% lager  uitvallen dan eerder begroot (€ 0,7 mln.). Voor 2024 is de verwachting dat het toerisme weer op het oude niveau zal zijn.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

0

700

700

0

0

0

Subtotaal journaal

0

700

700

0

0

0

Tarieven en Heffingen 2023-2026

De tariefberekeningen 2023 voor de heffingen en leges zijn opgesteld volgens de uitgangspunten van de kaderbrief 2023, inclusief de daar bepaalde loon- en prijsindexen van resp. 3,6% en 2,3%. Daarnaast is er een nieuw overheadstarief van €41,88 voor vier jaar vastgesteld.Per saldo wordt een "voordeel" van € -0,43 mln. op de heffingen (Afval, markt, riool, begraafplaatsen en naheffing) en leges H1 & H3 gepresenteerd. Dit saldo dient o.a. om de reguliere loon-,  prijs- en overheadontwikkeling van toegerekende kosten te dekken. Waarbij de loon- en prijs ontwikkelingen elders in de begroting worden verantwoord en de overheadsontwikkelingen extracomptabel worden toegerekend. Een bedrag van € 0,6 mln. van het batig saldo op overhead is aangewend om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing te dempen.De inkomsten en uitgaven voor de leges zijn geïndexeerd conform bovenstaande percentages. Dit betekent dat de tarieven worden verhoogd met 2,3% en de lasten met resp. 3,6% (loon) en 2,3% (prijs). Het  resultaat bij de leges (€ 0,17 mln. voordelig) wordt o.a. veroorzaakt door een minder sterke afname van de baten burgerzaken ten opzichte van de raming bij de originele begroting en door het 100% kostendekkend maken van de middelgrote en grote evenementen.Bij de rioolheffing zijn de tarieven gestegen conform de prijsindexatie. Vanuit de egalisatie voorziening wordt net als voorgaande jaren een korting gegeven om het tarief niet te laten stijgen. Dit betekent een onttrekking aan de voorziening van € 1,0 mln.  Bij de Afvalstoffenheffing zijn de tarieven gestegen met 2,7%. Dit heeft voornamelijk te maken met hoge lastenstijgingen door inflatie en groei van de stad.Het tarief voor een naheffingsaanslag wordt naast de reguliere prijsindex verhoogd met 9,9%. Deze tariefstijging wordt verklaard door hogere personeels-, overhead en kapitaallasten.Bij marktgelden wordt het tarief naast de reguliere prijsindex verhoogd met 14,4%. Deze tariefstijging wordt enerzijds verklaard door hogere personeels- en overheadlasten en anderzijds door een lagere geraamde bezetting.Ten slotte worden de tarieven voor de begraafplaatsen geïndexeerd met de reguliere prijsindex.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

75

-326

-251

-251

-250

-225

3

Duurzaamheid

-577

932

354

356

354

375

5

Economie, kunst & cultuur

6

-26

-20

-21

-21

-21

6

Veiligheid

19

9

28

28

28

28

7

Samen werken aan Zaanstad

25

-76

-51

-58

-58

-58

8

Financiën

0

-226

-226

-226

-226

-226

98

-266

0

-266

-266

-266

-266

Subtotaal journaal

-718

287

-430

-438

-438

-392

Wegvallen incidentele dekking huidig aantal wethouders

In de meerjarenbegroting is vanaf juli 2022 structureel dekking voor 5,1 fte wethouders en bijbehorende ambtelijke ondersteuning. Het vorige college had 6,7 fte wethouders, het verschil werd met incidentele middelen gedekt. Deze incidentele middelen vervallen vanaf juli 2022. Het huidige college heeft 6 fte wethouders benoemd. Hiervoor is € 0,26 mln. per jaar extra budget nodig. Hierbij is rekening gehouden met de wethoudersvergoeding, pensioenopbouw, opbouw van de voorziening wachtgelden en 0,5 fte secretariële ondersteuning.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Doelgroepenvervoer

We hebben het doelgroepenvervoer in 2022 opnieuw aanbesteed. Hieruit blijkt dat de prijzen voor het totale doelgroepenvervoer stijgen ten opzichte van de huidige prijzen. Deze stijging is het gevolg van de personeelstekorten, stijgende lonen en brandstofprijzen. Dit is een landelijke trend. De stijging van de kosten wordt getemperd door het samenvoegen van het leerlingenvervoer en AOV/CVV Zaanstreek in één contract, waardoor de aanbieder verwacht bedrijfsmiddelen efficiënter in te kunnen zetten. We verwachten een stijging van de lasten doelgroepenvervoer van 140k in 2023 en 150k in 2024 en verder. Dit bedrag komt bovenop de autonome prijsindexatie (begrotingswijziging 71753).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

1.450

0

1.450

1.460

1.460

1.460

4

Gezondheid

-1.310

0

-1.310

-1.310

-1.310

-1.310

Subtotaal journaal

140

0

140

150

150

150

Actualisatie van het IHP 22.2 exploitatie

De nieuwbouwprojecten in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting(IHP) zijn op basis van actuele planningen geactualiseerd. In de exploitatie worden de daarmee gemoeide exploitatiekosten ook geactualiseerd.Het gaat daarbij om:- Verhuur , onderhoudskosten en de exploitatiekosten van de gymzalen. -De tijdelijke huisvesting op Van Meverstraat is opgenomen in het MIP; dat betekent dat de stelpost kapitaallasten, opgevoerd bij de Voorjaarsnota,  wegvalt.- De boekwaarden van de kansenprojecten zullen niet in 2023 al afgeschreven worden. Dit budget wordt geherfaseerd naar 2024 (€ 0.67 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

-745

0

-745

596

-74

-59

4

Gezondheid

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-745

0

-745

596

-74

-59

Exploitatiekosten Sportbedrijf

Vastgoed verhuurt de sporthallen, gymzalen en zwembaden aan het Sportbedrijf. Vastgoed heeft in de begroting rekeninggehouden met een (forse) huurverhoging voor 2023. Dat betekent dat ook het Sportbedrijf hiervoor gecompenseerd wordt (€ 0,1 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

4

Gezondheid

100

0

100

100

100

100

Subtotaal journaal

100

0

100

100

100

100

actualisatie MPG 22.2

De begroting voor 2023 t/m 2026 inclusief 2022 wordt bijgewerkt aan de hand van de ramingen van MPG 22.2.Voor 2023 is een eenmalige toevoeging aan de algemene reserve grondzaken opgenomen (€ 1 mln.) vanwege de toename van de verliesvoorziening als gevolg van het  gestegen overheadkosten in de uurtarieven.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

-9.455

10.455

1.000

0

0

0

3

Duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

8

Financiën

0

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-9.455

10.455

1.000

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten

De planning van de projecten in het investeringsfonds zijn geactualiseerd. Door herfasering van projecten waarvan de afschrijvingslasten uit deze reserve worden gedekt wijzigt ook de benodigde ontrekking uit de reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

0

334

334

346

-224

-267

Subtotaal journaal

0

334

334

346

-224

-267

Vermakelijkheidsretributie

Het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans is naar beneden bijgesteld. Dit is tweeledig: Minder bezoekers in de nasleep van corona. Ook is het gemiddeld aantal bezoeken per betaalde vermakelijkheden (zoals museum ed) gewijzigd van 1,5 mln. naar 0,5. mln. bezoekers. Een kostendekkend tarief vereist een tariefverhoging. Omdat de reden van deze verhoging ligt in het lagere aantal bezoekers, is het mogelijk de tariefstijging niet door te voeren en de lagere opbrengst (€ 0,24 mln.) te dekken uit de coronareserve. Het tarief blijft dan gehandhaafd op € 0,25 per bezoeker.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

0

237

237

0

0

0

Subtotaal journaal

0

237

237

0

0

0

Corona: toeristenbelasting en vermakelijkheidsbelasting

Als gevolg van de Corona pandemie is het toerisme ingezakt. De verwachting is dat het toerisme in 2023 nog niet op het niveau van voor de pandemie zal zijn. De baten toeristenbelasting zullen naar verwachting 25% lager  uitvallen dan eerder begroot (€ 0,7 mln.). Voor 2024 is de verwachting dat het toerisme weer op het oude niveau zal zijn.Het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans is naar beneden bijgesteld. Dit is tweeledig: Minder bezoekers in de nasleep van corona. Ook is het gemiddeld aantal bezoeken per betaalde vermakelijkheden (zoals museum) gewijzigd van 1,5 mln. naar 0,5. mln. bezoekers. Een kostendekkend tarief vereist een tariefverhoging. Omdat de reden van deze verhoging ligt in het lagere aantal bezoekers, is het mogelijk de tariefstijging niet door te voeren en de lagere opbrengst (€ 0,24 mln.) te dekken uit de coronareserve. Het tarief blijft dan gehandhaafd op € 0,25 per bezoeker.De effecten van deze twee wijzigingen worden gedekt uit de corona reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

0

-937

-937

0

0

0

Subtotaal journaal

0

-937

-937

0

0

0

Investeringsfonds

Mutatie investeringsfonds begroting 2023

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

0

0

0

0

0

-8

2

Verstedelijking

1.717

-4.871

-3.154

-700

0

0

4

Gezondheid

3.020

0

3.020

700

0

0

5

Economie, kunst & cultuur

136

0

136

0

0

0

Subtotaal journaal

4.873

-4.871

2

0

0

-8

Organisatieontwikkeling en werving nieuwe medewerkers

In 2023 worden extra kosten gemaakt rondom de werving van 50 fte vanuit het coalitieakkord (€ 0,01 mln). Daarnaast wordt een bedrag geraamd voor het uitwerken en inregelen van de organisatieontwikkeling (€ 0,4 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

7

Samen werken aan Zaanstad

498

0

498

0

0

0

Subtotaal journaal

498

0

498

0

0

0

Buurthuizen

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er voor buurthuizen € 0,1 mln. extra beschikbaar wordt gesteld. Het buurthuizenbudget werd voor € 0,1 mln. incidenteel gedekt vanuit wijkbudgetten. Met deze mutatie wordt het buurthuizenbudget structureel verhoogd met € 0,1 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

1

Kansengelijkheid

100

0

100

100

100

100

Subtotaal journaal

100

0

100

100

100

100

Ondersteunen partners en inwoners voor stijgende energielasten

De energieprijzen stijgen enorm. Dit kan tot financiële problemen leiden voor onze partners en inwoners in de gemeente. We willen ondersteuning kunnen bieden als dat noodzakelijk blijkt. Hiervoor wordt voor de jaren 2022 en 2023 € 1 mln. gereserveerd. De precieze aanwending en voorwaarden wordt nog uitgewerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

1.000

0

1.000

0

0

0

Subtotaal journaal

1.000

0

1.000

0

0

0

Dekking voor extreme prijsinflatie

De inflatie is enorm en het is maar de vraag of hier volledige compensatie voor komt via de rijksmiddelen (algemene uitkering). Om dit eventuele gat op te vangen, wordt voorgesteld een budget van € 1 mln. op te nemen.  We onderzoeken nog op welke wijze dit budget ingezet kan worden.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Subtotaal journaal

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Noordzeekanaal gebied (NZK) ondersteuning

Voor de ontwikkelingen rond het Noordzeekanaal gebied (NZKG) is strategische en procesondersteuning noodzakelijk. In de begroting 2022 waren deze incidenteel opgenomen. In deze begroting is dit voor het jaar 2023 opgenomen (€ 0,19 mln.). Voor de verdere jaren wordt dit opnieuw bekeken bij de voorjaarsnota.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

5

Economie, kunst & cultuur

190

0

190

0

0

0

Subtotaal journaal

190

0

190

0

0

0

Bezwaarhafhandeling woningtoewijzing

In de regio is een nieuwe methodiek voor de woonruimteverdeling afgesproken. Daarbij is destijds een post opgenomen voor de kosten voor het behandelen van bezwaar en beroep. Daarbij is echter onvoldoende rekening gehouden met extra bezwaren als gevolg van de nieuwe beleidslijn dat er ook punten ingetrokken kunnen worden bij woningzoekenden, indien ze zich niet houden aan de voorwaarden. Deze kosten worden nu in de begroting verwerkt

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

174

0

174

174

72

72

Subtotaal journaal

174

0

174

174

72

72

Egalisatiereserve

Via deze mutatie wordt het saldo van de begroting op nul begroot. In 2023, 2024 en 2025 is er ruimte om toe te voegen aan de egalisatiereserve en in 2026 onttrekken we aan de reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

8

Financiën

7.005

0

7.005

4.796

3.721

-9.812

Subtotaal journaal

7.005

0

7.005

4.796

3.721

-9.812

Subtotaal Begrotingsbijstellingen

8.703

94

8.797

6.692

4.483

-9.218

Reeds genomen raadsbesluiten

Amendement F: Tarieven marktgelden

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 amendement F aangenomen. Hiermee is er budget beschikbaar gesteld (€ 0,03 mln.) waardoor de stijging van de tarieven voor marktgelden beperkt wordt tot de prijsindexatie van 2,3%. De extra lasten wordt gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

5

Economie, kunst & cultuur

0

27

27

0

0

0

8

Financiën

0

-27

-27

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Amendement G: Leges evenementen categorie B

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 amendement G aangenomen. Hiermee is er budget beschikbaar gesteld (€ 0,05 mln.) waardoor de stijging van het tarief voor  middelgrote evenementen (evenementen categorie B) beperkt wordt tot de prijsindexatie van 2,3%. De extra lasten wordt gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

0

50

50

0

0

0

8

Financiën

0

-50

-50

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Amendement L: Leges gehandicaptenparkeerkaart

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2023 amendement L aangenomen. Hiermee is er budget beschikbaar gesteld (€ 0,04 mln.) waardoor de stijging van het tarief voor de gehandicaptenparkeerkaart beperkt wordt tot de prijsindexatie van 2,3%. De extra lasten wordt gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve.

Nr.

Programma

Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

2

Verstedelijking

0

37

37

0

0

0

8

Financiën

0

-37

-37

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Reeds genomen raadsbesluiten

0

0

0

0

0

0

Totaal

11.419

-11.419

0

0

1.205

0

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51