Bijlagen

Taakvelden

Taakvelden

 

(bedragen x € 1.000)

Taakveld

Begroting Baten 2023

Begroting Lasten 2023

Begroting Saldo 2023

0.1 - Bestuur

0

5.750

5.750

0.10 - Mutaties reserves

-37.109

35.281

-1.828

0.2 - Burgerzaken

-1.930

4.413

2.483

0.3 - Beheer ov. gebouwen en gronden

-12.660

11.586

-1.074

0.4 - Overhead

-6.707

63.153

56.446

0.5 - Treasury

-5.893

320

-5.573

0.61 - OZB woningen

-20.681

2.534

-18.147

0.62 - OZB- niet woningen

-18.578

1.754

-16.824

0.63 - Parkeerbelasting

-5.491

0

-5.491

0.64 - Belastingen Overig

-1.790

8

-1.782

0.7 - AU en overige uitk. Gem.fonds

-355.710

0

-355.710

0.8 - Overige baten en lasten

-1

5.600

5.599

0.9 - Vennootschapsbelasting

0

240

240

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

-82

14.595

14.513

1.2 - Openbare orde en Veiligheid

-298

6.418

6.120

2.1 - Verkeer en vervoer

-4.042

33.587

29.545

2.2 - Parkeren

-126

750

624

2.3 - Recreatieve Havens

-8

0

-8

2.4 - Economische Havens en waterw.

-1.174

3.853

2.679

3.1 - Economische ontwikkeling

-105

3.723

3.618

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen

-706

107

-599

3.4 - Economische promotie

-2.377

125

-2.252

4.2 - Onderwijshuisvesting

-403

15.180

14.777

4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken

-11.049

18.826

7.777

5.1 - Sportbeleid en activering

-29

1.026

997

5.2 - Sportaccommodaties

-1.088

13.766

12.678

5.3 - Cultuurpres., -prod. en -part.

-28

8.372

8.344

5.4 - Musea

-59

2.953

2.894

5.5 - Cultureel erfgoed

-37

754

717

5.6 - Media

0

3.331

3.331

5.7 - Openb.groen en recreatie

-1.393

12.690

11.297

6.1 - Samenkracht en burgerpart.

-14.854

27.311

12.457

6.2 - Wijkteams

-375

29.682

29.307

6.3 - Inkomensregelingen

-58.444

76.498

18.054

6.4 - Begeleide participatie

-2

8.430

8.429

6.5 - Arbeidsparticipatie

-850

11.199

10.349

6.6 - Maatwerkvoorzieningen(WMO)

-158

4.048

3.890

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

-937

33.938

33.001

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

-65

56.376

56.311

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

-852

20.956

20.104

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

-156

1.766

1.610

7.1 - Volksgezondheid

-8

7.578

7.570

7.2 - Riolering

-24.240

20.476

-3.764

7.3 - Afval

-25.709

21.019

-4.690

7.4 - Milieubeheer

-3.902

13.073

9.171

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

-1.125

871

-254

8.1 - Ruimtelijke Ordening

1.518

5.124

6.642

8.2 - Grondexpl. (niet bedr.terr.)

-54.771

54.751

-20

8.3 - Wonen en bouwen

-11.879

22.572

10.756

Totaal

-686.363

686.363

0

 
Toelichting
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.  
In de regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van budgethouders.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s, wordt bij de verantwoording in de jaarrekening ook als bijlage opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51