Programma's

Samen werken aan Zaanstad

Samen werken aan Zaanstad

Portefeuillehouders:   Hamming, van der Laan, Onclin

Doelstelling

We gaan meer voor elkaar krijgen door ons nog meer bewust te zijn van onze rol. Ook werken we aan een stevige lobbystrategie, omdat onze impact steeds vaker afhangt van samenwerking met andere overheden. We willen meer aansluiten bij wat leeft in de samenleving, de verschillende belangen identificeren en beter inzicht geven in de belangenafweging die we maken. Dat maakt dat het vertrouwen in Zaanstad als overheid groeit.

Dit programma maakt het mogelijk uitvoering te geven aan de opgaven en maatschappelijke vraagstukken. Door te faciliteren, dienstverlenend te zijn en kaders te stellen. De opgaven vragen niet alleen om inzet van de gemeente maar vooral ook inzet van de kracht en energie in de Zaanse samenleving. We stimuleren daarom actief burgerschap.
Raad, college en organisatie hebben ieder een eigen rol om oplossingen te bieden voor de opgaven van onze stad. Hierbij helpend is een goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie samen met onze samenleving en bondgenoten. Daar hoort een vitale en inclusieve organisatie bij. We hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. In de paragraaf bedrijfsvoering lichten we die ambitie nader toe.

Visie

Bij het werken aan de strategische opgaven heeft de gemeente verschillende rollen. Soms vraagt een opgave van ons om kaders aan te geven en te handhaven. Op andere momenten draait het om efficiency in dienstverlening aan inwoners. Dan weer – en zeker als het om complexe opgaven gaat – is het actief aangaan van bondgenootschappen, hand in hand met de samenleving, de rol die de gemeente past. Onze inwoners, partners en ondernemers hebben vaak goede ideeën. Dat vraagt om een gemeente die faciliteert.

We kunnen als gemeente niet over alles beslissen. Veel taken worden bepaald door het Rijk. Daarom trekken we actief op met medeoverheden in de regio en in landelijke netwerken. Daar waar nodig voeren we een energieke lobby voor de opgaven van Zaanstad.

We streven naar excellente dienstverlening en zorgen dat inwoners efficiënt en effectief worden geholpen. We zijn betrouwbaar, toegankelijk en transparant naar onze inwoners, partners en bedrijven. Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we werken vanuit een open grondhouding en goed kunnen aansluiten bij wat er leeft in de samenleving. Beter bewust van onze rol scheppen we heldere verwachtingen. Als we de soms complexe verschillende belangen goed weten te identificeren, kunnen we beter inzicht geven in onze belangenafweging. We hebben de intentie om er samen uit te komen en langlopende juridische procedures te voorkomen, bijvoorbeeld door mediation. Dit alles leidt tot een groter gerechtvaardigd vertrouwen in de overheid, efficiënter handelen en een optimale benutting van alle mooie ideeën uit de samenleving zelf.

.

Wat dragen andere begrotingsprogramma’s bij aan dit programma

Dit programma is faciliterend aan de andere inhoudelijke opgavenprogramma’s. Tegelijk brengen we onze dienstverlening, de open grondhouding, en participatie-ambitie bij het werken aan de opgaven in de praktijk.

Bij Verstedelijking is dat als volgt zichtbaar. Ontwikkeling van nieuwe of bestaande buurten willen we met ideeën en feedback van de bewoners doen. Goede vormgeving van participatie en faciliteren van initiatieven draagt bij aan het vertrouwen dat inwoners hebben in Zaanstad als overheid, één van de doelstellingen van dit programma.

Bij Gezondheid zijn de doelstellingen van dit programma zichtbaar in de intensieve samenwerking met partners. Daarnaast hebben kwetsbare inwoners meer behoefte aan ondersteuning door de gemeente dan andere inwoners. Als we deze ondersteuning bieden, de kwaliteit goed is en de dienstverlening toegankelijk en klantvriendelijk is, neemt het vertrouwen in de overheid, een belangrijke doelstelling van dit programma, toe.

Veiligheid: De handhaving van wet- en regelgeving, een basisdoelstelling, zorgt ervoor dat inwoners zich veiliger voelen en daardoor meer vertrouwen krijgen in de overheid en in het bestuur.

Economie, kunst en cultuur : Zaanstad geeft ruimte voor initiatief, ontwikkeling en ontplooiing. Dit zijn belangrijke waarden voor de samenleving. Als mensen deze ruimte voelen, groeit hun vertrouwen in de overheid.

Kansengelijkheid : de gemeente biedt iedereen gelijke kansen en mogelijkheden voor de toegang tot bestuur en organisatie. Dit is essentieel voor het vertrouwen in de overheid.

Verduurzaming : Zaanstad geeft het goede voorbeeld met verduurzaming van eigen vastgoed.

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft nader invulling aan onze ambitie een goed werkgever te zijn, en aan onze maatschappelijke voorbeeldrol in andere bedrijfsvoeringonderdelen. Denk aan inkoop en het streven naar diversiteit en inclusie binnen onze organisatie.

Producten, indicatoren en speerpunten

Lasten & baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

82.380

12,0 %

Baten

8.692

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51