Bijlagen

Investeringen

Inleiding

In de paragraaf Investeringen worden de vervangingsinvesteringen (MIP) en uitbreidingsinvesteringen (Investeringsfonds) toegelicht. Ook worden ontwikkelingen in het Transformatiefonds toegelicht.
De paragraaf heeft drie doelen:

  • het geven van een overzicht van de geautoriseerde investeringen en het zo nodig bijstellen hiervan
  • het mandateren van bijstellingen van investeringsuitgaven voor het jaar 2023
  • het informeren van de gemeenteraad over voorgenomen investeringen.

Zaanstad maakt onderscheid in vervanging- en uitbreidingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden opgenomen in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) en de uitbreidingsinvesteringen in het Investeringsfonds. Zowel de vervanging- als de uitbreidingsinvesteringen worden geactiveerd op de balans. De afschrijvingslasten van de uitbreidingsinvesteringen worden gedekt vanuit het Investeringsfonds. Het onderhoud van het bestaande bezit komt direct ten laste van de begroting.
Het wettelijk kader voor investeringen ligt besloten in de rijksregelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is verder uitgewerkt en vastgelegd in de Financiële Verordening 2019 en de nota Investeringen.
Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2023 zijn na het vaststellen van de begroting 2023 beschikbaar voor uitvoering tenzij de raad heeft aangegeven dat hiervoor een afzonderlijk raadsvoorstel moet worden voorgelegd. Voor uitbreidingsinvesteringen dient altijd een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming te worden voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51