Programma's

Economie, kunst & cultuur - De welvarende stad

Economie, kunst & cultuur - De welvarende gemeente

Portefeuillehouders:   Breunesse, Onclin

Doelstelling

Zaanstad is een trotse, inclusieve en bruisende stad, die klaar is voor de toekomst en kansen biedt voor iedereen. Dit betekent dat er voldoende ruimte is voor een toekomstbestendige economie, die duurzamer, kennisintensiever en diverser is dan nu. Zaanstad blijft woon-werkstad waarbij de werkgelegenheid harder groeit dan de toename van het aantal inwoners: we zetten in op meer banen. Trotse bewoners, bezoekers en (lokale) bedrijven kunnen goed toeven in een aantrekkelijke gemeente met goede toeristische voorzieningen. Er is een rijk en divers cultureel leven dat kwaliteit toevoegt aan de groeiende stad en meegroeit. We zorgen ervoor dat kunst en cultuur dichtbij en voor iedereen toegankelijk zijn. Zo heeft elke inwoner de kans om talenten en vaardigheden te ontwikkelen en stimuleren we participatie, ontmoeting en verbinding. Met als uiteindelijk resultaat een verbetering van de brede welvaart in de stad.

Visie

Zaanstad is een aantrekkelijke en leefbare stad met een toekomstbestendige economie, om in te ondernemen, werken, wonen en te bezoeken. De Zaanse identiteit en artistieke uitingen worden gekoesterd, gedeeld en uitgedragen. De economie en de culturele sector dragen maximaal bij aan groei van de brede welvaart.

Dit bereiken wij door in te zetten op:

  • een sterk ondernemersklimaat voor het brede MKB met specifieke aandacht voor vakmanschap, de culturele en creatieve industrie en andere kansrijke sectoren;
  • een aantrekkelijke woon-, werk- en (be-)leefstad met een eigen, dynamische identiteit;
  • voldoende ruimte voor de Zaanse bedrijven, nieuwe bedrijvigheid en wonen met voorzieningen dicht bij elkaar;
  • een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen;
  • een duurzame, toekomstbestendige en meer kennis intensieve economie;
  • een veerkrachtige, diverse en inclusieve kunst- en cultuursector die ontmoeting en verbinding stimuleert.

Onze stad kan alleen cultureel en economisch floreren als de basis op orde is en als we trots zijn op onze ondernemers en culturele en creatieve makers en instellingen. Evenementen dragen hieraan bij. Een goede samenwerking in de regio en met kennis- en onderwijspartijen is cruciaal. De persoonlijke en culturele ontwikkeling van de inwoners van Zaanstad begint op jonge leeftijd. Qua inkomens- en opleidingsniveau komt Zaanstad dichterbij het Nederlandse gemiddelde. Productieve wijken met een goed voorzieningenniveau spelen een belangrijke rol in het bevorderen van kansen voor met name praktisch opgeleiden en vakmensen. Hiervoor investeren wij in mensen én stenen en dragen we bij  aan kansengelijkheid.

Zaanse bedrijven spelen een sleutelrol bij het verzilveren van de kansen die voortkomen uit de drie grote transities: de energietransitie, de circulaire transitie en de digitalisering van de economie. Een sterk lokaal MKB en een sterke toeristische, culturele en creatieve sector maken deel uit van de ambitie en dragen bij aan het realiseren hiervan. In het Noordzeekanaalgebied wordt, in regionaal perspectief, ingezet op het realiseren van nieuwe vestigingsmilieus in woon-werkgebieden en versterking en intensivering van bestaande terreinen.

.

Wat dragen andere begrotingsprogramma’s bij aan dit programma

Kansengelijkheid Net als landelijk neemt ook in Zaanstad de segmentatie en kansenongelijkheid toe. De opgave is het opheffen van ruimtelijke, educatieve en sociale barrières tussen mensen en groepen, zodat iedereen volwaardig kan meedoen. We bevorderen dat ieder kind een kansrijke start maakt in het leven en talenten kan ontplooien. Cultuureducatie en voorzieningen zoals de bibliotheek spelen hierin een cruciale rol. Zorg voor talentontplooiing van kinderen en jongeren en een leven lang leren en ontwikkelen dragen bij aan de economische ontwikkeling van Zaanstad.

Verstedelijking Om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, bouwt Zaanstad tot 2040 maximaal 20.000 woningen bij. Voor kenniswerkers hoort hier een passend woningaanbod bij. De opgave is om de Zaanse identiteit te behouden en voorzieningen en mobiliteit mee te laten groeien (integrale verstedelijking). Ruimte voor werken in de stad en een passend voorzieningenaanbod dragen bij aan een goed vestigingsklimaat.

Duurzaamheid De transitie naar een duurzame economie en samenleving vergt in Zaanstad inzet op de energietransitie (in onder meer mobiliteit, de economie/industrie en de gebouwde omgeving), de circulaire economie en een gezond leefklimaat. Verduurzaming van industrie en MKB en economische kansen in de energietransitie.

Gezondheid Voor groei van de brede welvaart is het van belang de gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarvoor wil Zaanstad een gezonde stad zijn, met gezonde lucht, gezond water, een goede bodemkwaliteit. Een stad die uitnodigt tot gezond leven, voldoende beweging, aandacht voor mentale gezondheid en gezonde en duurzame voeding.

Veiligheid van externe, verkeers-, water- en milieuveiligheid tot het sociale aspect. Veilige werklocaties en tegengaan van ondermijning.

Samen werken aan Zaanstad De opgave van Zaanstad is groot en kan alleen als deze opgave in verbinding met onze partners wordt gesmeed en opgepakt. Samenwerkingen zoals met o.a. de vereniging Zaanstad Maakstad, de bedrijventerreinverenigingen, winkeliersverenigingen, onderwijsinstellingen en Bedrijven Investering Zones, culturele instellingen, makers en ondernemers dragen hieraan bij.

Producten indicatoren en speerpunten

Lasten & baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

16.196

2,4 %

Baten

886

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51